regulamin
przedszkola

REGULAMIN MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KATOWICACH

  • Wychowankami przedszkola mogą być dzieci, które ukończyły trzeci rok życia, w wyjątkowych przypadkach 2,5 r.ż – do rozpoczęcia nauki szkolnej.
  • Przedszkole jest czynne w godz. 6.00 – 17.00.
  • Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien przekraczać liczby godzin określonych w umowie.
  • Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice lub osoby upoważnione, zapewniające dziecku bezpieczeństwo.
  • Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni za zgodą rodziców.
  • Do przedszkola nie przyjmowani są chorzy wychowankowie.
  • W przedszkolu dzieciom nie podaje się leków.
  • Każdą nieobecność dziecka rodzice obowiązani są zgłosić w przedszkolu, a przypadku przebytej choroby przedłożyć zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
  • W przypadku choroby zakaźnej rodzice obowiązani są natychmiast powiadomić dyrektora przedszkola.
  • Odpłatność za przedszkole rodzice winni uiszczać regularnie w terminie ustalonym w umowie, tj. do 10 dnia każdego miesiąca.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720