opłaty

Uprzejmie informujemy, że opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe.

W związku z tym prosimy, aby dokonywać opłaty jedynie na wskazany w umowie indywidualny rachunek bankowy. Wpłata na inny rachunek bankowy  niż wskazany w umowie skutkować będzie powstaniem zaległości na koncie przypisanym dla Państwa dziecka.

1. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:  

a/ opłatę stałą – 1,00 zł. za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza  podstawą programową; w przypadku nieobecności dziecka opłaty nie pobiera się

b/ opłatę za wyżywienie – 8 zł. dziennie za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko – opłata stała, o której mowa w pkt 1  wynosi  0,65zł. za jedną godzinę świadczeń.

3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza trzecie i kolejne dziecko oraz dziecko objęte kształceniem specjalnym  i wczesnym wspomaganiem rozwoju- opłata o której mowa w pkt 1a jest zwolniona. 

4. Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj.:

– od    6.00 do  8.00   oraz   od  14.00 do 17.00

5. W godzinach  8.00 – 14.00 realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

6. Opłaty, o których mowa w pkt 1 płatne są po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego zgodnie ze złożoną deklaracją i stanem faktycznym, do 10-go dnia każdego miesiąca.

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności

8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień, opłata stała podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową w danym dniu.

9. Wysokość opłaty stałej na podstawie art. 106 ust z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r. Poz 1082) w powiązaniu z artykułem 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2021 r. Poz. 1930).

10. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym – Zarządzenie 42/2022 z dnia 26 sierpnia w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki  w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Katowicach.

11. Opłata za żywienie (3 posiłki) dla dzieci korzystających z pomocy MOPS wynosi 25,35 zł.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720