Rekrutacja

 sowa.jpg

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015Szanowni Państwo!
Rekrutacja do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, na rok szkolny 2014/15, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.

Przebieg procesu rekrutacji:

-  Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklaracje dalszej realizacji wychowania przedszkolnego w placówce, do której dziecko uczęszcza.

-  Jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej.

Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2014/2015 rozpocznie się w dniu 17.03.2014r. o godzinie 9:00 i potrwa do 28.03.2014 r. do godziny 16:00, natomiast od dnia 14.03.2014 r. od godziny 9:00 będzie udostępniony poprzez stronę internetową https://katowice.nabory.pl informator miejskich przedszkoli w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci. Poprzez wyżej wymienioną stronę należy również od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek rodzic złoży w placówce wskazanej na I miejscu. Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli.
   
Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola
 nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie.

-  Za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.
    Dyrektor placówki wskazuje Przewodniczącego komisji,

-  W roku szkolnym  2014/15 kryteria lokalne określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

-  Organ prowadzący w pierwszej kolejności zobowiązany jest zapewnić miejsca dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich (urodzonych w II połowie 2008r.), zamieszkałych na terenie gminy.

-  Ustawodawca w art. 20c ust. 2 pkt 1-7, przywołanej ustawy określił kryteria uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria te mają jednakową wartość.

-  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu pozostały w placówce wolne miejsca, to na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria lokalne. Ich wartość punktowa jest różna,

-  Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do placówki, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu miasta Katowice placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola jest prowadzony w gminie jako nabór podstawowy  i   uzupełniający.

-  Wniosek wypełniany przez rodzica musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym. Ustawodawca określił jednoznacznie, że wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

-  Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski i podejmuje decyzję w sprawie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola rodzic ustnie potwierdza w Przedszkolu, że dziecko będzie realizowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Następnie publikowana jest w widocznym miejscu, w siedzibie placówki lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera również informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia. Nazwiska dzieci na liście uszeregowane są w porządku alfabetycznym. Dzień podania listy do publicznej wiadomości określany jest w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,

-  Tryb odwoławczy przysługujący wnioskodawcy, zawarto w art. 20zc ust. 6 – 9, przywołanej ustawy.

-  Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do przedszkola, to uczestniczy w procedurze rekrutacji.

-  Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce by dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procedurze, o której mowa powyżej. Właściwy wniosek
o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi/specjalnymi składany jest siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

Słowniczek:


Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Miejsce zamieszkania – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako  miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu
(art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Kryteria:

I.  Kryteria wynikające z przepisu art. 20c ust.1 ustawy „rekrutacyjnej”
     
 1. Wielodzietność rodziny kandydata      
 2. Niepełnosprawność kandydata      
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata      
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata      
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata      
 6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie      
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą    
     
II.  Kryteria lokalne   –  w  roku rekrutacji   2014/15   określa dyrektor
      przedszkola,  w uzgodnieniu  z  Prezydentem  Miasta  Katowice:
 
 
1. Dziecko, którego oboje rodzice pracują/ studiują w systemie studiów stacjonarnych. Dotyczy wnioskodawców, którzy nie zaznaczyli powyżej  kryterium „samotne wychowanie kandydata”      
 
2.Dziecko rodzica objętego opieką MOPS lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w PUP, aktywnie poszukującego pracy, na podstawie oświadczenia rodzica      
 
3. Dziecko, które w roku rekrutacji, tj. do dnia 31.12.2014r. ukończy 4 lata      
 
4. Dziecko, zgłaszane do przedszkola jako jedno z bliźniąt, trojaczków, (…)      
 
5. Dziecko, którego starsze rodzeństwo będzie lub uczęszcza do przedszkola/szkoły w zespole szkolno –przedszkolnym/oddziału „0” w placówce wskazanej na I miejscu      
 
6.Dziecko, które w roku rekrutacji tj. do dnia 31.12.2014r. ukończy 3 lata   

 

 

  HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH

 

REGULAMIN REKRUTACJI

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Najnowsze zdjęcia