zajęcia dodatkowe
naszego przedszkola

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Zajęcia komputerowe
Okazjonalne
raz w miesiącu
9.30-10.30
Zajęcia
na terenie Mp2
Inspektor Krokodyl i przyjaciele.
Co drugi tydzień
gr. Smerfy
9.30-10.30
Psycholog
13.00-15.00
Religia
Słoneczka 10.00-10.15
Stokrotki 10.15-10.30
Skrzaty 10.30-11.00
Smerfy 11.00-11.30
Zajęcia przyrodnicze
„Zaczarowany świat przyrody”
gr. Smerfy
raz w miesiącu
10.45-12.15
Logopeda
12.30-15.00
Zajęcia
na terenie Mp2
Przygody żubra Pompika.
Co drugi tydzień
gr. Skrzaty
9.30-10.30
Zajęcia sportowe
Skrzaty 13.00-14.15
Smerfy 14.15-15.30
Rytmika
Słoneczka 12.00-12.15
Stokrotki 12.15-12.30
Skrzaty 12.30-13.00
Smerfy 13.00-13.30
Religia
Słoneczka 12.00-12.15
Stokrotki 12.15-12.30
Skrzaty 12.30-13.00
Smerfy 13.00-13.30
Zajęcia sportowe
Skrzaty 13.00-14.15
Smerfy 14.15-15.30
Psycholog
13.00-15.30
Psycholog
12.300-14.00
Język angielski
Słoneczka 10.00-10.15
Stokrotki 10.15-10.30
Skrzaty 10.30-11.00
Smerfy 11.00-11.30
Logopeda
12.30-15.00

Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia, które prowadzić będą nauczyciele w swoich grupach:

Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe

Celem zajęć jest:

– wzbogacanie wiadomości o otaczającym świecie,
– rozwój słownictwa,
– uczenie prawidłowej wymowy,
– nabywanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się,
– rozwijanie percepcji wzrokowej i wrażliwości słuchowej,
– rozwijanie orientacji przestrzennej oraz sprawności manualnej i koncentracji uwagi,
– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
koordynacji słuchowo-wzrokowej i słuchowo- ruchowej
oraz analizy i syntezy wzrokowej,
– wzbudzanie zainteresowań książką oraz wyzwalanie motywacji dziecka
do samodzielnego czytania,
– prowokowanie do globalnego rozpoznawania wyrazów oraz wstępne ćwiczenia
kształtujące technikę czytania

Zadania:

-wymyślanie i powtarzanie różnych zbitek głosek z różnicowaniem ich natężenia,
wysokości, barwy: ( zabawy emisyjne, ortofoniczne, naśladowcze)
– dostrzeganie i tworzenie rymów.
– zabawy słowami nowopoznanymi,
– kalambury,
– zabawy w rymowanie,
– zabawy naśladowcze, echolalia (powtarzanie usłyszanych słów, dźwięków
– tworzenie własnego języka przez dodawanie przedrostków i przyrostków,
– układanie wyliczanek,
– układanie dialogu (podczas zabaw w teatr)
– swobodnej ekspresji narracyjnej (także inspirowanej muzyką, obrazem, literaturą
– tworzenie własnych ilustracji i tekstów do określonej tematyki
– rozwiązywanie krzyżówek, szyfrogramów, zagadek

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczno-teatralne

Celem zajęć jest:

– rozwijanie aktywności twórczej poprzez wyposażanie dziecka w różne środki wyrazu, wzbogacanie jego przeżyć, wyzwalanie emocji, stwarzanie swobodnej, akceptującej atmosfery;
– odkrywanie własnych możliwości twórczych przez dziecko;
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
– kształcenie umiejętności właściwej organizacji pracy,
– zapoznanie dzieci z różnorodnym materiałem plastycznym oraz
różnymi technikami plastycznymi,
– wyrabianie wrażliwości na piękno otaczającego świata i na bogactwo
występujących w nim kolorów,
– rozwijanie wyobraźni, mowy i myślenia poprzez kontakt dziecka z literaturą piękną i
językiem literackim;
– wyrażanie przez dzieci w sposób werbalny i pozawerbalny różnych stanów emocjonalnych w ruchu, geście i mimice;
– doskonalenie wyrazistej i poprawnej mowy dziecka.

ZADANIA:

– przyzwyczajanie się do prawidłowego trzymania narzędzia malarskiego
i rysunkowego.
– tworzenie prac plastycznych na dowolne i zaproponowane tematy,
– rysowanie kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami olejnymi,
– malowanie farbami kryjącymi : farby plakatowe, klejowe,
– tworzenie kompozycji:
a) płaskich – naklejanie na karton elementów z kolorowego papieru, bibuły,
materiału przyrodniczego, łączenie papieru i materiału przyrodniczego.
b) przestrzennych i pół przestrzennych z plasteliny, masy solnej,papierowej,
łączenie z materiałem przyrodniczym, włóczką, tkaniną
– zapoznanie z techniką „ mokre w mokrym” oraz z techniką kolażu,
– wykonywanie prac metodą: origami, origami z koła oraz kirigami.
– słuchanie wierszy ,opowiadań, baśni i bajek
– recytowanie krótkich wierszy, rymowanek, wyliczanek
– odgrywanie krótkich scenek rodzajowych, wcielanie się w rolę aktora
– ćwiczenia dykcyjne, naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi i zwierząt
– przygotowywanie przedstawień ( przydział ról, wykonywanie scenografii, rekwizytów itp.)

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczno- rytmiczne

Celem zajęć jest:

– Uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych
– Wyrażanie swoich emocji, uzdolnień podczas śpiewu, tańca, gry na instrumencie
– Rozwijanie dziecięcej wyobraźni, inwencji twórczej
– Rozwijanie poczucia rytmu
– Kształtowanie postawy społecznej w kontakcie z innymi dziećmi
– Nabywanie wiary we własne możliwości, pokonywanie nieśmiałości
– Wytwarzanie atmosfery radości zadowolenia z własnych osiągnięć

Zadania:

– słuchanie i śpiewanie piosenek ( indywidualnie, zbiorowo)
– granie na instrumentach perkusyjnych
– wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych
przedmiotach (tworzenie orkiestry)
– nauka elementów wybranych tańców ludowych np. krakowiaka, poloneza
– improwizowanie ruchem piosenek
– nauka tańców integracyjnych wg pedagogiki zabawy
– uczestniczenie w twórczym tańcu wg koncepcji Batti Strauss
– słuchanie muzyki klasycznej, poważnej, filmowej

Bezpłatne Zajęcia: język angielski, mytmiczno – muzyczne.
Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Katowice w ramach godzin pobytu dziecka w przedszkolu, w celu poszerzenia bezpłatnej oferty edukacyjno – wychowawczej są prowadzone zajęcia nauki języka angielskiego oraz rytmiki.
W roku szkolnym 2021/22 decyzją dyrektora MP2 w porozumieniu z Radą Rodziców i zgodnie z projektem organizacyjnym zajęcia nauki języka angielskiego i rytmiki są prowadzone: dla dzieci 3,4 letnich w wymiarze 15 min raz razy w tygodniu, a dla dzieci 5-6 letnich w wymiarze 30 min raz w tygodniu.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720