zajęcia dodatkowe
naszego przedszkola

Poniedziałek Wtorek   Środa Czwartek Piątek
Religia
Skrzaty 8.00  – 8.30
Smerfy 8.30 – 9.00
Stokrotki 9.00 – 9.15
Słoneczka 9.15 – 9.30
Religia
Skrzaty 8.00  – 8.30
Smerfy 8.30 – 9.00
Stokrotki 9.00 – 9.15
Słoneczka 9.15 – 9.30
Zajęcia multimedialne w Pałacu Młodzieży „Detektyw w bibliotece”
gr. Smerfy 9.30.-10.30
Logopeda 13.00- 15.00 Zajęcia z cyklu ,,Mądre główki”,
Skrzaty i Smerfy
10:15- 11.00
(raz w miesiącu)
Zajęcia ze świata przyrody
w Pałacu Młodzieży
„Smerfy”
raz w miesiącu
09:30 – 12:00

Zajęcia multimedialne
w Pałacu Młodzieży
(Detektyw w bibliotece)
„Skrzaty”
10.30- 11.30
Psycholog
13.00 – 15.00
Język angielski Słoneczka 11.30- 11.45 Stokrotki 11.45-12.00 Skrzaty 10.00-10.30
Smerfy 10.30-11.00
Zajęcia z cyklu ,,Sprawne rączki” Smerfy
9.30- 10.15
co drugi tydzień od 06.10.18r.
Zabawy z piłką „Drużyna
kangura”(zajęcia dodatkowe płatne przez Rodziców)15.00-15.30 15.30-16.0016.00-16.30
Język angielski
p. Agnieszka
11.30-11.45
Słoneczka
11.25-12.00
Stokrotki
Język angielski
p. Ala
11.00-11.30
Skrzaty
11.30-12.00
Smerfy
Język angielski
p. Agnieszka
11.30-11.45
Słoneczka
11.45-12.00
Stokrotki
Język angielski
p. Ala
11.00-11.30
Skrzaty
11.30-12.00
Smerfy
Logopeda
13.00-15.00
Psycholog
13.00-15.00
Gimnastyka korekcyjna
14.30- 16.00
Gimnastyka korekcyjna
12.30 – 14.00

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci

Zajęcia artystyczno-językowe
p. A. Wosińska
12.30-13.00
Zabawy słowem i literą
p. M.Cyra
12.30- 13.00
Zajęcia artystyczne
p.I.Urbaniec
14.15-14.45
Zabawy słowem i literą
p. M. Cyra
12.30-13.00

Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia, które prowadzić będą nauczyciele w swoich grupach:

Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe

Celem zajęć jest:

– wzbogacanie wiadomości o otaczającym świecie,
– rozwój słownictwa,
– uczenie prawidłowej wymowy,
– nabywanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się,
– rozwijanie percepcji wzrokowej i wrażliwości słuchowej,
– rozwijanie orientacji przestrzennej oraz sprawności manualnej i koncentracji uwagi,
– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
koordynacji słuchowo-wzrokowej i słuchowo- ruchowej
oraz analizy i syntezy wzrokowej,
– wzbudzanie zainteresowań książką oraz wyzwalanie motywacji dziecka
do samodzielnego czytania,
– prowokowanie do globalnego rozpoznawania wyrazów oraz wstępne ćwiczenia
kształtujące technikę czytania

Zadania:

-wymyślanie i powtarzanie różnych zbitek głosek z różnicowaniem ich natężenia,
wysokości, barwy: ( zabawy emisyjne, ortofoniczne, naśladowcze)
– dostrzeganie i tworzenie rymów.
– zabawy słowami nowopoznanymi,
– kalambury,
– zabawy w rymowanie,
– zabawy naśladowcze, echolalia (powtarzanie usłyszanych słów, dźwięków
– tworzenie własnego języka przez dodawanie przedrostków i przyrostków,
– układanie wyliczanek,
– układanie dialogu (podczas zabaw w teatr)
– swobodnej ekspresji narracyjnej (także inspirowanej muzyką, obrazem, literaturą
– tworzenie własnych ilustracji i tekstów do określonej tematyki
– rozwiązywanie krzyżówek, szyfrogramów, zagadek

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczno-teatralne

Celem zajęć jest:

– rozwijanie aktywności twórczej poprzez wyposażanie dziecka w różne środki wyrazu, wzbogacanie jego przeżyć, wyzwalanie emocji, stwarzanie swobodnej, akceptującej atmosfery;
– odkrywanie własnych możliwości twórczych przez dziecko;
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
– kształcenie umiejętności właściwej organizacji pracy,
– zapoznanie dzieci z różnorodnym materiałem plastycznym oraz
różnymi technikami plastycznymi,
– wyrabianie wrażliwości na piękno otaczającego świata i na bogactwo
występujących w nim kolorów,
– rozwijanie wyobraźni, mowy i myślenia poprzez kontakt dziecka z literaturą piękną i
językiem literackim;
– wyrażanie przez dzieci w sposób werbalny i pozawerbalny różnych stanów emocjonalnych w ruchu, geście i mimice;
– doskonalenie wyrazistej i poprawnej mowy dziecka.

ZADANIA:

– przyzwyczajanie się do prawidłowego trzymania narzędzia malarskiego
i rysunkowego.
– tworzenie prac plastycznych na dowolne i zaproponowane tematy,
– rysowanie kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami olejnymi,
– malowanie farbami kryjącymi : farby plakatowe, klejowe,
– tworzenie kompozycji:
a) płaskich – naklejanie na karton elementów z kolorowego papieru, bibuły,
materiału przyrodniczego, łączenie papieru i materiału przyrodniczego.
b) przestrzennych i pół przestrzennych z plasteliny, masy solnej,papierowej,
łączenie z materiałem przyrodniczym, włóczką, tkaniną
– zapoznanie z techniką „ mokre w mokrym” oraz z techniką kolażu,
– wykonywanie prac metodą: origami, origami z koła oraz kirigami.
– słuchanie wierszy ,opowiadań, baśni i bajek
– recytowanie krótkich wierszy, rymowanek, wyliczanek
– odgrywanie krótkich scenek rodzajowych, wcielanie się w rolę aktora
– ćwiczenia dykcyjne, naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi i zwierząt
– przygotowywanie przedstawień ( przydział ról, wykonywanie scenografii, rekwizytów itp.)

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczno- rytmiczne

Celem zajęć jest:

– Uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych
– Wyrażanie swoich emocji, uzdolnień podczas śpiewu, tańca, gry na instrumencie
– Rozwijanie dziecięcej wyobraźni, inwencji twórczej
– Rozwijanie poczucia rytmu
– Kształtowanie postawy społecznej w kontakcie z innymi dziećmi
– Nabywanie wiary we własne możliwości, pokonywanie nieśmiałości
– Wytwarzanie atmosfery radości zadowolenia z własnych osiągnięć

Zadania:

– słuchanie i śpiewanie piosenek ( indywidualnie, zbiorowo)
– granie na instrumentach perkusyjnych
– wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych
przedmiotach (tworzenie orkiestry)
– nauka elementów wybranych tańców ludowych np. krakowiaka, poloneza
– improwizowanie ruchem piosenek
– nauka tańców integracyjnych wg pedagogiki zabawy
– uczestniczenie w twórczym tańcu wg koncepcji Batti Strauss
– słuchanie muzyki klasycznej, poważnej, filmowej

Bezpłatny język angielski 
Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Katowice w ramach godzin pobytu dziecka w przedszkolu, w celu poszerzenia bezpłatnej oferty edukacyjno – wychowawczej są prowadzone zajęcia nauki języka angielskiego.
W roku szkolnym 2018/19 decyzją dyrektora MP2 w porozumieniu z Radą Rodziców i zgodnie z projektem organizacyjnym zajęcia nauki języka angielskiego są prowadzone: dla dzieci 3,4 letnich w wymiarze 15 min dwa razy w tygodniu, a dla dzieci 5-6 letnich w wymiarze 30 min dwa razy w tygodniu.
Natomiast zajęcia muzyczno- rytmiczne prowadzone są przez nauczycieli.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720