WRZESIEŃ

Tematyka tygodniowa:

1. To były wakacje!
2. To były wakacje!
3. Już w przedszkolu
4. Droga do przedszkola
5. Nadeszła jesień

Zadania:

• zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków
• samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę
• pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków
• porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
• dbanie o porządek na półkach indywidualnych
• spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych)
• wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie
• nazywanie części ciała
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy
• wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych
• wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• uczestniczenie w zabawach: rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg); konstruowanie z tworzywa przyrodniczego, korka, drutu, papieru, wełny
• nazywanie części ciała
• bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
• uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
• przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
• wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy
• dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki
• spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole
• przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
• przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem
• przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
• bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.
• wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
• zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy
• szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności
• dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
• współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności
• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
• pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek
• szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności
• współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych
• unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu
• wspólne wykonywanie prac plastycznych
• dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
• odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań
• oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju
• określanie tego, co dziecko robi dobrze
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem
• poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych
• oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań – odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju
• aktywne słuchanie rozmówcy
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych
• przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i sposób niewerbalny
• wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
• stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika liczebnika
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
• zwracanie uwagi na fakt, że czytanie, obok mówienia i pisania, jest jedną z form komunikowania się ludzi
• całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymienianie)
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej)
• wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
• umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli
• tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań
• uczestniczenie w zabawach: rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie
• odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego
• słuchanie fragmentów utworów literackich czytanych przez nauczyciela lub lektora z odpowiednią intonacją i z odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego
• wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
• nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu
• wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych, np. plastikowych butelek, gazet, pudełek, folii aluminiowej itp., oraz
tworzywa przyrodniczego
• śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne
• wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek
• poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość
• dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
• uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi
• uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.)
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i zmian nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku)
• uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie
• poruszanie się pod dyktando nauczyciela
• mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy
• wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
• składanie pociętych obrazków w całość, bez wzoru.

Piosenka:

„Wspomnienia z wakacji”
1. Choć w wakacje się skończyły,
chociaż minął wolny czas,
mamy tyle wspomnień,
tyle pięknych zdjęć
z wczasów i wyjazdów,
ze słonecznych miejsc.
Ref.: Gdzie góry wysokie,
jezior srebrny blask,
gdzie morze błękitne,
piasek złotych plaż.
jest tyle pięknych miejsc,
warto zwiedzić je
i wrócić kiedyś tam,
za rok czy za lat pięć.
2. Warto zwiedzić całą Polskę –
Od Bałtyku aż do Tatr.
Poznać inne kraje,
lecz pamiętać też –
tam, gdzie babcia, dziadek,
jest cudowna wieś.

„Hymn przedszkolaka”
1. Wszyscy swoje święto mają, święto mają
tańczą, skaczą i śpiewają i śpiewają
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają
I też swoje święto mają, święto mają
Ref.:
Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce.
2. Ogród z panią przystroimy, przystroimy
Sto balonów wypuścimy, wypuścimy
Będzie to wiadomość taka, właśnie taka,
że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka.

RELIGIA

Tematyka:

1.Katecheza jest spotkaniem z Bogiem.
2.Wspomnienia z wakacji.
3.Bóg dał człowiekowi piękny świat.
4.Nauka piosenki ”Gdy idziemy poprzez świat”.
5.Dziękujemy Bogu za zwierzęta.

Piosenka:

„Gdy idziemy poprzez świat”

Gdy idziemy poprzez świat,
Gdy idziemy poprzez świat – chwalmy Boga,
W każdym miejscu, w każdy czas – chwalmy Boga
Nie ma w życiu zbędnych dni, każdy chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myśl.

Ref.:
Bo Bóg naszym Ojcem,
Bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza
I sam prowadzi nas.

2. Gdy nam szumi górski las – chwalmy Boga,
Gdy widzimy dobry film – chwalmy Boga,
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal,
Które Bóg przeznaczył Ci.

Co nas czeka:

 • Dzień Przedszkolaka – 20.09.2022r.
 • Światowy Dzień Afazji Rozwojowej – 30.09.2022r.

PAŹDZIERNIK

Tematyka tygodniowa:

1. Co robią zwierzęta jesienią?
2. Jesień w sadzie.
3. Jesień na działce.
4. Dbamy o zdrowie.

Zadania:

• samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych)
• lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie
• uczestniczenie w zabawach: rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
• zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach
• wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej)
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie
• nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu
• śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne
• wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)
• nazywanie figur geometrycznych; zapoznanie z nazwą i charakterystycznymi cechami trójkąta
• łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
• Zapoznanie z wielką i małą, drukowaną i pisaną literą: O,o; A,a; E, e; M,m
• odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1,2,3
• obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące)
• pokazywanie na wybranych przykładach (np.: jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają)
• poznawanie kalendarza pogody
• nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczonym do działalności plastyczno-konstrukcyjnej, np.: sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem)
• oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
• rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad
• nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty)
• wyrabianie nawyków zdrowotnych, np.: samodzielnego ubierania się, poprawnego korzystania z toalety, właściwego zachowania się przy stole, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w toku zabaw ruchowych i innych
• rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw
• uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie
• bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
• spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczenie napojów gazowanych).

Piosenka:

„Już owoców pełen kosz”

I. Hula w polu polny wiatr i jabłonią trzęsie.
A z jabłoni jabłek grad szur-szur przez gałęzie.

Ref.

Już owoców pełen kosz, mienią, mienią się barwami.
Te owoce smaczne są, zjedz je razem z nami.

II. Kiedy w polu wicher dmie, pójdę pod jabłonie.
I nastawię ręce dwie: hop, jabłuszko w dłonie!

III. Jabłka co czerwienią lśnią do domu zaniosę.
I sałatkę zrobię z nich, spróbuj, bardzo proszę.

RELIGIA

Tematyka:

1.Dziękujemy za dary jesieni.
2.Za jedzenie dziękujemy, dary Boże szanujemy.
3.Człowiek najdoskonalszym stworzeniem na ziemi.
4.Różaniec w naszych rękach.

Piosenka:

„Malutkie mrówki”

Malutkie mrówki kocha Bóg
I o nie troszczy się.
A jeśli mrówki kocha Bóg to także kocha mnie.
Bóg kocha mnie Bóg, kocha mnie Bóg, bardzo kocha mnie.
A jeśli mrówki kocha Bóg na pewno kocha mnie.

Co nas czeka:

 • 05.10.22r. – Teatrzyk „ Jesienne porządki”
 • 10.10.22r.- Dzień zwierząt w naszym przedszkolu
 • 12.10.22r.- Teatrzyk: „ Kalejdoskop zagrożeń”
 • 14.10.22r. – Dzień Edukacji Narodowej
 • 17.10.22r. – Akademia Zdrowego Uśmiechu
 • 19.10.22r. – Spotkanie z policjantami: Bezpieczna droga do przedszkola”
 • 24.10.22r. – Spotkanie ze Strażą Miejską: „ Z bajką bezpiecznie”
 • 26.10.22r. – Sesja zdjęciowa do kalendarza

LISTOPAD

Tematyka tygodniowa:

1. Jesienne nastroje.
2. W świecie teatru.
3. Znamy te baśnie
4. Urządzenia elektryczne.
5. Tutaj rosły paprocie.

Zadania:

• samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę
• pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków
• wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie
• uczestniczenie w zabawach: rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
• przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
• zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy
• szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności
• zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach
• wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej)
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie
• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków)
• nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu
• śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne
• poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich
• wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i zmian nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku)
• nazywanie figur geometrycznych; zapoznanie z nazwą i charakterystycznymi cechami prostokąta
• łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
• zapoznanie z wielką i małą, drukowaną i pisaną literą: I,i.; T,t; D,d; L,l
• odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4
• porównywanie liczebności zbiorów; wprowadzenie znaków: =, <, >
• dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno
• stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku
• podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
• poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
• przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w teatrze, filharmonii, operze itp.
• przygotowywanie kącika teatralnego
• wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni)
• zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje
• przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu
• podawanie zakończeń znanych bajek, opowiadań
• poznawanie wybranych zwierząt prehistorycznych (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie
• zapoznanie z zawodem górnika
• bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
• bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych
• poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera)
• poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego.

Piosenka:

„Symbole Polski”

1. Błyszczy w słońcu flaga Polski,
tak to właśnie ona!
I na wietrze już powiewa
wstęga biało – czerwona.

Ref. Tra la, tra la, tra la la la
skoczna melodia do tańca nam gra. / 2x

2. Jak wygląda godło Polski
wie duży i mały
Dumnie strzeże swego kraju
ten nasz orzeł biały.

Ref.
Hopsa hopsa, hopsa sa sa.
Tańczymy wesoło dziś Ty i ja./2x

Co nas czeka:

 • 10.11.22r. – uroczystość z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • 22.11.22r. – „ Ze sztuką na ty” – warsztaty robienia lalek prowadzone przez panie z biblioteki Pałacu Młodzieży
 • 28.11.22r. – Dzień Pluszowego Misia.

GRUDZIEŃ

Tematyka tygodniowa:

1. Odwiedził nas górnik i Mikołaj!
2. Nadchodzi zima.
3. Święta, święta…
4. W świecie zabawek.

Zadania:

• samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych)
• lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie
• uczestniczenie w zabawach: rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
• zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach
• wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej)
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie
• nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu
• śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne
• wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)
• łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia
• zapoznanie z małą, drukowaną i pisaną literą: y
• odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają
• obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np.: rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia i pływania ciał, rozszczepiania światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych
• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków)
• poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
• poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie
• poznawanie charakterystycznych oznak zimy: krótkie dni, niska temperatura
• kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia
• wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim.
• zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
• poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, Internetu;
• określanie tego, co dziecko robi dobrze
• zapoznanie z zawodem, pracą i narzędziami używanymi przez górnika.

Piosenka:

„Do stajenki”

I. Do stajenki, do stajenki,
Gdzie leży maleńki,
Do stajenki, do stajenki,
Gdzie maleńki Jezus.

Ref. Kózki, owieczki, dzwonki, dzwoneczki,
Chwalą z aniołami Pana nad Panami.

II. Do Betlejem, do Betlejem,
Gdzie niebo jaśnieje,
Do Betlejem, do Betlejem,
Gdzie maleńki Jezus.

„Wesoła nowina”

I. Dzisiaj wszystkie dzieci
Do szopki wędrują
Razem z aniołami Panu wyśpiewują/ x2

Ref. Wesoła nowina,
wszędzie się rozchodzi, rozchodzi
Że się nam w Betlejem
Pan Jezus narodził, narodził.

II. Wysoko na niebie
gwiazda zajaśniała
Drogę do stajenki
Dzieciom wskazywała/x2

III. Klękają przy żłóbku
Jak mali pasterze
i składają dary
Dzieciątku w ofierze/x2

„ Wesołych Świąt”.

1. Białym prześcieradłem śnieg otulił ziemię,
Widać pierwszą gwiazdę na wieczornym niebie,
Cieszy się choinka, migocze lampkami,
Cicho gra muzyka, więc wam zaśpiewamy.

Ref. Wesołych Świąt – życzymy dzisiaj wszystkim
Wesołych Świąt kolędy niechaj brzmią,
Wesołych Świąt – dalekim i tym bliskim,
Wesołych Świąt, Wesołych Świąt.

II. Dzielmy się opłatkiem w radości i w zgodzie,
Taki dzień jak dzisiaj nie zdarza się co dzień,
szczęścia i dostatku od życia czekamy,
A dziś przy opłatku razem zaśpiewamy.

Co nas czeka:

 • 05.12.22r. – będziemy gościli w przedszkolu górnika
 • 06.12.22r. – odwiedzi nas Święty Mikołaj
 • 15.12.22r. – serdecznie zapraszamy Rodziców na nasze grupowe Jasełka na godz. 16:00.
 • 21.12.22r. – odbędzie się przedszkolna Wigilia.

STYCZEŃ

Tematyka tygodniowa:

1. Mijają dni, miesiące.
2. Mass media.
3. Odwiedzili nas babcia i dziadek.
4. Zabawy na śniegu.

Zadania:

• dbanie o porządek na półkach indywidualnych
• pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków
• zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków
• samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych)
• wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy
• obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np.: rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia i pływania ciał, rozszczepiania światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych
• uczestniczenie w zabawach: rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
• przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
• dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
• przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
• aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu
• przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem
• przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach
• spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
• cieszenie się z sukcesów drugiej osoby
• zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy
• dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
• uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje
wynikające z danego wyboru
• współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności
• odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach
• wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej)
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie
• układanie rymów do podanych słów
• wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków)
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań
• uczestniczenie w zabawach: rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce
• słuchanie, czytanych przez nauczyciela lub lektora, fragmentów utworów literackich z odpowiednią intonacją i z odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
• nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu
• śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne
• wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną
• wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)
• odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia
• zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy;
• nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy
• uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie
• nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i zmian nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku)
• mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem
• odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
• łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych
• wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

Piosenka:

„Cza-cza dla babci i dziadka”
1. Dla babci czaczę tańczymy na lodzie.
Dla babci tańczyć możemy i co dzień.
Dla babci czaczę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochana babciu żyj sto lat.
Ciesz się wnukami i kochaj świat.
Kochana babciu żyj sto lat.
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

2. Dla dziadka czacze tańczymy na lodzie.
Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień.
Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochany dziadku żyj sto lat.
Ciesz się wnukami i kochaj świat.
Kochany dziadku żyj sto lat.
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

3. Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby.
Malują uśmiech bez pędzla i farby.
I dla nich czaczę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza

Co nas czeka:

 • przesłanie życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka.

LUTY

Tematyka tygodniowa:

1.Nasze zmysły.
2.Poznajemy różne zawody.
3.Zabawy na śniegu.
4.Różne rodzaje parków.

Zadania:

• zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków
• samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę
• pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków
• porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
• spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• wiązanie obuwia
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
• wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy
• wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych
wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania z kartką
• określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończeniu pracy
• bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
• uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie)
• przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
• wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy
• dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki
• spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole
• przestrzeganie zasad właściwego zachowywania się podczas spożywania posiłków
• przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem
• przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
• bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• dbanie o narządy zmysłów poprzez: dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy, unikanie hałasu, tego, by samemu też nie być jego źródłem, wietrzenie pomieszczeń
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić
• wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
• zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy
• szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach
• współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności
• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
• pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
• dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
• szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności
• współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych
• odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystywanie codziennych sytuacji do nabywania umiejętności samooceny
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach
• pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• określanie tego, co dziecko robi dobrze
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
• podejmowanie działań i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
• aktywne słuchanie rozmówcy
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych
• przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny
• wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
• stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej)
• wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
• umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, porównywanie ich z tym, co się znajduje dalej
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
• rozpoznawanie liter pisanych
• interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych
• dostrzeganie piękna wokół siebie, w wytworach rąk ludzkich, w przyrodzie
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego
• słuchanie, czytanych przez nauczyciela lub lektora, fragmentów utworów literackich z odpowiednią intonacją i z odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
• nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu
• śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne
• poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich;
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne;
• poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie;
• poznawanie charakterystycznych oznak zimy: krótkie dni, niska temperatura;
• uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie
• uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi
• uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itp.)
• nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i zmian nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku)
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody w zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania)
• mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem
• odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
• oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
• rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
• poznawanie ogólnej budowy drzew (korzenie, pień, korona)
• obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące)
• wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak: wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci, uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• różnicowanie stron ciała – prawej i lewej
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych
(sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i zdań fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
• wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku
• określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste
• poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Piosenka:

„Ambo Sambo”
1. Dżungla, dżungla
taka wielka dżungla,
poplątane zwoje dzikich lian.
Mieszka sobie w bambusowej chatce
Ambo sambo wielkiej dżungli pan.
REF:Strusie mu się w pas kłaniają,
małpy na ogonach grają,
Ambo tu, Ambo tam,
Ambo tu i tam.
2. Ambo Sambo doskonale znam go,
węża się nie boi ani lwa.
Dla swych dzikich leśnych ulubieńców
coś smacznego w garstce zawsze ma.
REF: Strusie mu się w pas kłaniają,
małpy na ogonach grają,
Ambo tu, Ambo tam,
Ambo tu i tam.

Co nas czeka:

 • 16.02.2023 r. – bal karnawałowy.

MARZEC

Tematyka tygodniowa:

1. Tak nam mija czas.
2. Jaka pogoda jest w marcu?
3. Mamy różne charaktery.
4. Wiosna, wiosna.
5. Muzyka jest wszędzie.

Zadania:

• zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków
• pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków
• porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
• dbanie o porządek na półkach indywidualnych
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych)
• wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie
• wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych
• nazywanie części ciała
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek); konstruowanie z tworzywa przyrodniczego, korka, drutu, papieru, wełny
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania
• z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
• nazywanie części ciała
• uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie)
• przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
• dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki
• spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole
• przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków
• przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem
• przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu
• i zmarznięciu)
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
• bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
• wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
• zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy
• dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
• współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności
• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
• pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek
• dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
• szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności
• współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych
• odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań
• określanie tego, co dziecko robi dobrze
• podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie
• identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby
• aktywne słuchanie rozmówcy
• rozpoznawanie instrumentów muzycznych perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, po ich dźwiękach
• wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych
• przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny
• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
• odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
• stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
• wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej)
• wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
• umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego
• słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie
• z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.
• nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu
• śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne
• improwizowanie piosenek ruchem
• poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich.
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia
• uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie
• uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi
• uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itp.)
• nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają
• mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.

Piosenka:

„Maszeruje wiosna.”

1.Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki.

Ref.:
Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

2.Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony
A z nich każdy jest zielony.

3.Wiosno wiosno nie zapomnij o nas
Każda trawka chce być już zielona
Gdybyś zapomniała inną drogą poszła
Zima by została mroźna.

Co nas czeka:

 • 22.03.2023 r. – przywitanie wiosny.

KWIECIEŃ

Tematyka tygodniowa:

1. Wkrótce Wielkanoc.
2. Cuda i dziwy.
3. Mali strażnicy przyrody.
4. Mieszkam w Polsce.

Zadania:

• pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków
• dbanie o porządek na półkach indywidualnych
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
• improwizowanie piosenek ruchem
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania,
z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
• uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie)
• spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole
• przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków
• oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
• obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące)
• poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach, nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
• wyrzucanie śmieci do kosza
• sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
• sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie
• niedeptanie trawników, klombów z kwiatami
• szanowanie wody, niemarnowanie jej
• wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
• uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru
• szukanie kompromisu w trudnych sprawach
• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie
• zakładanie w sali zielonego ogródka; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin; zachęcanie do prowadzenia kalendarza obserwacji roślin
• zapoznanie z wielką i małą, drukowaną i pisaną literą: J, Ł, F, H
• zapoznanie z cyfrą: 9, 10
• bezpieczne posługiwanie się nożyczkami
• kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy
• łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
• nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków
• poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie
• stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku
• poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
• oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju
• poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem
• poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania
• poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych
• podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
• poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
• oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań – odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju
• tworzenie planu okolicy przedszkola
• poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem; poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma; poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

Piosenka:

Uczymy się piosenki: „Pisanki, pisanki”

Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

Co nas czeka:

 • 03.04.23r. – zaprosimy dzieci na przedstawienie : „Poszukiwanie piegów Pana Kleksa” do Pałacu Młodzieży
 • 05.04.23r. – zaprosimy dzieci na uroczyste śniadanie wielkanocne oraz na poszukiwania prezentów od zajączka.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720