Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KATOWICACH

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dane osobowe) jest  Miejskie Przedszkole nr 2 ,   z siedzibą w Katowicach, ul. Kubiny 4.
NIP: 6342289248 REGON: 270553988 TEL:32/2513-022
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Zgodnie z nowymi przepisami praw w zakresie ochrony danych osobowych, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Miejskie Przedszkole nr 2  wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), który będzie pełnił nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z inspektorem pod adresem : iod@jednostki.cuw.katowice.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW
Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:
1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.;  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz. U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
2) zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Miejskie Przedszkole nr 2  na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) – zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. Polityka ochrony danych Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach zgodne z RODO
3) realizacji celów związanych z promocją działań Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.
KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE
Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz .U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW
W związku z pobytem w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach, Przedszkole może przetwarzać w szczególności następujące dane wychowanków:

PRAWO DOSTĘPU
Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
PRAWO DO SKARGI
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce 1-8 jest wymogiem ustawowym.     Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach.
Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków.
Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.
SZANOWNI RODZICE!
Informujemy, że Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach przetwarza wizerunki wychowanków (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:
 funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom
 związanych z promocją Przedszkola – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest   Miejskie Przedszkole nr 2 ,  z siedzibą w Katowicach, ul. Kubiny 4, 40-070 Katowice.
Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi  Miejskie Przedszkole nr 2. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie        i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym wychowanków) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.


 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
• Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Kubiny 4, tel: 32/ 2513-022, adres e-mail: mp2katowice@wp.pl
• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest pani Agata Krystek – Jadwiżuk z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, lub telefonicznie pod numerem 32 / 357 08 56.
• Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
• Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki przez firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
• W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.


 KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie przedszkola/szkoły:

1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach przy ul. Kubiny 4,
tel: 32/ 2513-022 ; adres e-mail: mp2katowice@wp.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl; lub telefonicznie pod nr tel. 32 / 357 08 56

3. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu rozpoczyna się w momencie wejścia na teren Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach przy ul. Kubiny 4,

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych dotyczącą monitoringu jest Prawo oświatowe art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku.

5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: np.: wejście główne do przedszkola, ogród przedszkolny, (szatnie z odzieżą wierzchnią, ze względu na ochronę mienia dzieci przed kradzieżą).

6. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki tablice informacyjne.

7. Pani/Pana dane osobowe rejestrowane w ramach monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane na nowo.

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, (policja, prokuratora, sądy) w ramach prowadzonego przez siebie postępowania.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, (poza Unię Europejską) i organizacji międzynarodowych.

10. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w dane osobowe zarejestrowane za pomocą monitoringu. Szczegóły takiego dostępu i wglądu zawarte są w regulaminie monitoringu wizyjnego dostępne w gabinecie dyrektora

11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FB

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook ’u stronę tj. Miejskie Przedszkole Nr 2 z siedzibą w Katowicach, ul. Kubiny 4, adres e-mail: mp2katowice@wp.pl, tel. 32/2513-022
Podanie danych osobowych za pośrednictwem Facebook ’a jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl; lub telefonicznie pod nr tel. 32 / 357 08 56.
Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) kontaktu z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp.),
b) przesyłania informacji promocyjnych, w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
c) analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- zwanych: „Celami Przetwarzania”.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania naszą stroną na Facebook’u. W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.
Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT itp.).
Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku