Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KATOWICACH

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
• Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach, Ul. Kubiny 4, 40-070 Katowice. adres e-mail mp2katowice@wp.pl tel 32 2513-022
• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl; lub telefonicznie pod nr tel. 32 / 357 08 56.
• Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6. ust 1. lit. c) e) oraz f) RODO oraz Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
• Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań placówki określonych przepisami prawa oświatowego w zakresie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach,
• Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji realizacji przez administratora jego obowiązków prawnych lub zadań publicznych, w innych przypadkach może być dobrowolne.
• Niepodanie danych skutkować może niemożliwością realizacji przez administratora jego zadań w tym zwłaszcza przyjęcia do szkoły i świadczenia przez administratora usług.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych z administratorem umów.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane przez okres uczęszczania ucznia do szkoły zaś w przypadku wychowanków nieprzyjętych przez okres roku, chyba że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego; dane zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, chyba że cel, dla którego została odebrana został zrealizowany.
• Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia (o ile przepisy szczególne na to pozwalają) i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
• Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
• Zasady przetwarzania Państwa danych gromadzonych w ramach rejestracji obrazu na terenie placówki (monitoring wizyjny) określone zostały odrębnie przez administratora.
• W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
• Administratorem przetwarzanych danych osobowych Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach, Ul. Kubiny 4, 40-070 Katowice. adres e-mail mp2katowice@wp.pl tel 32 2513-022
• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest pani Agata Krystek Jadwiżuk, z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, lub telefonicznie pod numerem 32 / 357 08 56.
• Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
• Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki przez firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
• W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.


 KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie przedszkola/szkoły:

1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach przy ul. Kubiny 4,
tel: 32/ 2513-022 ; adres e-mail: mp2katowice@wp.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl; lub telefonicznie pod nr tel. 32 / 357 08 56

3. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu rozpoczyna się w momencie wejścia na teren Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach przy ul. Kubiny 4,

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych dotyczącą monitoringu jest Prawo oświatowe art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku.

5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: np.: wejście główne do przedszkola, ogród przedszkolny, (szatnie z odzieżą wierzchnią, ze względu na ochronę mienia dzieci przed kradzieżą).

6. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki tablice informacyjne.

7. Pani/Pana dane osobowe rejestrowane w ramach monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane na nowo.

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, (policja, prokuratora, sądy) w ramach prowadzonego przez siebie postępowania.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, (poza Unię Europejską) i organizacji międzynarodowych.

10. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w dane osobowe zarejestrowane za pomocą monitoringu. Szczegóły takiego dostępu i wglądu zawarte są w regulaminie monitoringu wizyjnego dostępne w gabinecie dyrektora

11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FB

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook ’u stronę tj. Miejskie Przedszkole Nr 2 z siedzibą w Katowicach, ul. Kubiny 4, adres e-mail: mp2katowice@wp.pl, tel. 32/2513-022
Podanie danych osobowych za pośrednictwem Facebook ’a jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl; lub telefonicznie pod nr tel. 32 / 357 08 56.
Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) kontaktu z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp.),
b) przesyłania informacji promocyjnych, w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
c) analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- zwanych: „Celami Przetwarzania”.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania naszą stroną na Facebook’u. W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.
Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT itp.).
Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku