rekrutacja do
naszego przedszkola

L I S T A przyjętych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

http://przedszkole2.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/lista_przyjetych-na-rok-szkolny-2020-2021.pdf

L I S T A nieprzyjętych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

http://przedszkole2.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/05/lista_nieprzyjetych-na-rok-szkolny-2020-2021.pdf

——————————————

L I S T A zakwalifikowanych dzieci 

http://przedszkole2.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/lista_zakwalifikowanych.pdf

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
w procesie rekrutacji ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki gdzie zostało zakwalifikowane
w terminie od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00. Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie ,
za pośrednictwem systemu NABO
. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji
„Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”.

      Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.

——————————————

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłużony zostaje termin składania wniosku dla rekrutacji do dnia
03 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00

W dniach od 16 marca ( godz. 09:00) do 27 marca 2020 roku (godz.15:00)
będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Link do logowania: https://katowice.nabory.pl

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. (WAŻNE: CZYTAJ PONIŻEJ)

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą.
Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem uruchamiamy dodatkowe możliwości składania wniosków rekrutacyjnych:

– drogą elektroniczną – na adres mailowy przedszkola: mp2katowice@wp.pl – wniosek wraz z załącznikami należy podpisać i zeskanować lub zrobić jego zdjęcie

– skrzynką podawczą – przy furtce przedszkolnej zainstalowana został skrzynka podawcza, do której należy wrzucić 

podpisany wniosek wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. 

——————————————

DNI OTWARTE –  ODWOŁANE !!

Zapraszamy w dniach: 18.03.2020r. (środa) i 20.03.2020r. (piątek)

w godzinach 10:00-11:30

DNI ADAPTACYJNE

Zapraszamy w dniach: od 25.08.2020r. (wtorek) do 28.08.2020r. (piątek)
w godzinach 10:00-11:30

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720