rada
rodziców

Przy Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach działa Rada Rodziców, w oparciu o regulamin stworzony na podstawie:
Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz 1148 ze zm.) oraz Statutu Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach.
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców wychowanków przedszkola.
Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny. W skład Rady Rodziców wchodzą:
-Przewodniczący Rady Rodziców,
-Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
-Sekretarz Rady Rodziców
-Skarbnik Rady Rodziców,
-Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w liczbie 3 członków RR z wyłączeniem skarbnika.
W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, oraz realizacji zadań własnych, Rada Rodziców gromadzi fundusze. Źródłami funduszy mogą być: dobrowolne składki rodziców, dotacje ogólne lub celowe, darowizny osób fizycznych i prawnych, dochód z organizowanych imprez. Pieniądze RR wydawane są na potrzeby dzieci tj: pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie sal zabaw dzieci, wycieczki, organizację imprez i uroczystości ( Mikołaj, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, „Zajączek” Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka).

Wpłaty na Radę Rodziców, rodzice naszych wychowanków dokonują na niżej podane konto:

Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Katowicach
Bank Pekao S.A. oddział w Katowicach
Numer konta: 21 1240 2959 1111 0011 1994 1402

Zadeklarowaną składkę na Radę Rodziców należy wpłacać
w dwóch ratach na w/w konto w następujących terminach:
za I półrocze: do 30 września
za II półrocze do 28 lutego.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców
Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców
Skarbnik

Członek Komisji Rewizyjnej

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720