procedura
przyprowadzania
i odbierania dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W KATOWICACH

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222 ),
Statut Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach.

2. Cele procedury Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
3. Zakres procedury Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
4. Definicja przedmiotu procedury
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola – doprowadzenie dziecka do szatni i oddanie pod opiekę osoby dyżurującej, która odprowadza dziecko do sali pod opiekę nauczycielki.
Odebranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki / osoby dyżurującej w szatni i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola
5. Kogo dotyczy procedura? Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, nauczycielki, osoby pełniące dyżur w szatni.
6. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury

7. Rodzice (prawni opiekunowie):
a. przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
b. upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
c. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę pracownikowi przedszkola dyżurującego w szatni lub nauczycielki oraz od chwili odebrania z grupy,
Nauczycielki:
d. przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
e. przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,
f. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną
g. sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej z dowodem osobistym.
8. Opis pracy
a. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 – 9:00; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
b. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00.
c. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
d. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na prosbę nauczycielki.
e. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
f. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
g. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
h. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18:00).
i. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
j. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sądu).

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720