opłaty

Uprzejmie informujemy, że opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe. W związku z tym prosimy, aby dokonywać opłaty jedynie na wskazany w umowie indywidualny rachunek bankowy. Wpłata na inny rachunek bankowy niż wskazany w umowie skutkować będzie powstaniem zaległości na koncie przypisanym dla Państwa dziecka.

1. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:
a/ opłatę stałą – 1,00 zł. za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową
b/ opłatę za wyżywienie – 6,00 zł. dziennie za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko – opłata stała, o której mowa w pkt 1 wynosi 0,65zł. za jedną godzinę świadczeń.
3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza trzecie i kolejne dziecko oraz dziecko objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju- opłata októrej mowa w pkt 1a jest zwolniona.
4. Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj.: – od 6.00 do 8.00 oraz od 14.00 do 17.00
5. W godzinach 8.00 – 14.00 realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
6. Opłaty, o których mowa w pkt 1 płatne są miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.
7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności
8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień, opłata stała podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową w danym dniu.
9. Wysokość opłaty stałej ustala Rada Miasta Katowice – uchwała Rady Miasta Katowice Nr LII/1247/14 z dnia 30 lipca 2014 r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 4254).
10. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym – Zarządzenie 14/2016 z dnia 30.06.16r w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Katowicach.
11. Opłata za żywienie (3 posiłki) dla dzieci korzystających z pomocy MOPS wynosi 21,09 zł

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720