koncepcja pracy,
katalog wartości

„Każde dziecko ma wielkie możliwości , musimy tylko pomóc mu je odkryć”

SPECYFIKA

Przedszkole promujące dziecko, jego potrzeby i możliwości.

POTRZEBA

Pragniemy, udowodnić, że w każdym dziecku tkwi potencjał możliwości, a jego realizacja sprawia, że dziecko jest spełnione, szczęśliwe i radosne.

CEL

Chcemy by każde dziecko było szczęśliwe i mało szansę zrealizowania swoich marzeń.

DZIAŁANIE

Rozpoznamy, określimy drzemiące w dziecku predyspozycje, możliwości i dzięki temu stworzymy mu warunki do wszechstronnego rozwoju, wysokiej samooceny. Poprzez zabawę, różne formy ruchu i dobre wychowanie pomożemy dzieciom odkryć i tworzyć samego siebie. Będziemy dążyć do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, czyny i słowa.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.
Nasze zasady są następujące:
– Zaspokajamy potrzeby dziecka.
– Organizujemy jego aktywność.
– Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
– Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez
dziecko.
– Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Ponadto placówka rozwija zainteresowania
i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Za pan brat z Internetem. O możliwościach i zagrożeniach – uwaga: cyber przemoc! Nauka bezpiecznego korzystania z Internetu.
„Przez ruch do zdrowia” – wspieranie zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i moralnemu przedszkolaka. Odkrywanie i wspieranie potencjału dzieci.
Cała Polska czyta dzieciom – rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci
Uzasadnienie:
5. Obserwując zainteresowania dzieci, słuchając ich wypowiedzi o sposobie spędzania wolnego czasu przed komputerem i tabletem, koniecznym staje się przeprowadzenie cyklu zajęć dotyczących cyber przemocy – przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera.
6. Miniony rok, przeprowadzona diagnoza i prowadzone obserwacje przez nauczycieli poszczególnych grup wiekowych oraz pracujących na terenie przedszkola specjalistów ujawniły rozbieżności pomiędzy normą rozwojową, a wynikami naszych wychowanków
w rozwoju fizycznym. Pojawiające się trudności dzieci z zakresu motoryki dużej
i małej przekładają się na wszystkie pozostałe sfery rozwoju, dlatego konieczne jest stymulowanie rozwoju dzieci w tym zakresie i kontynuowanie hasła „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kolejnym roku szkolnym.
7. Literatura dziecięca jest źródłem inspiracji do poznawania świata i kształtowania pozytywnych postaw dzieci, pobudzania wyobraźni, poszerzania zasobu słownictwa i przykładem prawidłowego budowania wypowiedzi. Daje dzieciom możliwość relaksu i wyciszenia.

KATALOG WARTOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2
W KATOWICACH

Wartość: Bezpieczeństwo Zasada: Jestem bezpieczny
Normy postępowania:
Poznaj zasady warunkujące bezpieczeństwo na terenie przedszkola i przestrzegaj ich.
Działaj tak, aby nie narażać bezpieczeństwa swojego i innych.
Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych, informuj o nich osoby dorosłe. Kieruj się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych. Powiedz, czego się boisz. Informuj o swoich wątpliwościach.

Wartość: Zdrowie Zasada: Dbam o swoje zdrowie
Normy postępowania:
Dbaj o czystość osobistą.
Ubieraj się stosownie do pory roku.
Zjadaj przygotowane dla Ciebie posiłki.
Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety.
Mów umiarkowanym głosem. Nie krzycz.
Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach. Przebywaj na świeżym powietrzu.
Zasłaniaj usta gdy kichasz i masz kaszel.
Hartuj swój organizm.

Wartość: Zdrowie emocjonalno-społeczne Zasada: Kontroluje swoje zachowanie
Normy postępowania:
Wyrażaj swoje emocje w sposób zrozumiały.
Mów bez obaw o tym co czujesz, zawsze będziesz wysłuchany.
Okazuj swoje uczucia innym.
Bądź tolerancyjny – akceptuj odmienność w wyglądzie i zachowaniu innych.
Masz problem – spróbuj rozwiązać go samodzielnie, a jeśli nie potrafisz zwróć się do nauczyciela.
Nie obrażaj się i nie złość.
Nie bądź agresywny – nie wyzywaj innych i nie bij się z rówieśnikami.
Baw się tak, by nie przeszkadzać innym.
Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania.

Wartość: Kultura bycia Zasada: Jestem kulturalny
Normy postępowania:
Używaj form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
Okazuj szacunek dorosłym.
Stosuj zasadę „starsi i dziewczynki mają pierwszeństwo”.
Bądź serdeczny dla innych.

Wartość: Współżycie w grupie Zasada: Jestem koleżeński
Normy postępowania:
Nie wyśmiewaj się z kolegi, koleżanki.
Nie krzywdź innych.
Pomagaj młodszym i mniej sprawnym.
Dziel się z innymi tym, co masz.
Słuchaj, co inni mówią.

W oparciu o opinię Rodziców naszych wychowanków w/w Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 2 została zmodyfikowana i zatwierdzona do realizacji przez Dyrektora Mp-2 w dniu: 31.08.2020r.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720