Deklaracja dostępności cyfrowej 

Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https:// przedszkole2.katowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.06.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.10.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 16.10.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Cywińska, e-mail: mp2katowice@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2513-022. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach usytuowany jest na ulicy        Kubiny 4.  Wejście główne do przedszkola znajduje się od ulicy Kubiny. Przed posesją przedszkola nie ma parkingu, samochód na czas wprowadzenia dziecka  do przedszkola można zaparkować przy chodniku. Aby wejść na teren przedszkola należy skorzystać z dzwonka, Wchodząc do budynku trzeba pokonać jeden niski i szeroki schód. Przedszkole nie posiada podjazdu dla wózków i nie można skorzystać z platformy.

Możliwość wejścia z psem asystującym po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.

Brak dostępności  tłumacza języka migowego w miejscu i  online.

Na każde piętro budynku można dostać się schodami oznaczonymi taśmami bezpieczeństwa wskazującymi różnicę poziomów. Na terenie budynku brak wind, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd transportem publicznym od ul. Mikołowskiej ( autobus), trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720